તું મને આમ જ મળે છે

રોજ તું મને સપનામાં મળે છે,
આંખો ખોલું તો મારા કાગળ પર મળે છે.

હંમેશાં મારા હાસ્યમાં મળે છે,
યાદોથી ભરેલા મારા રુદનમાં મળે છે.

આમ તો મારા હાવભાવમાં પણ મળે છે,
દુનિયા પણ જોઈલે એમ મારી આંખોમાં મળે છે.

સાંભળે તો મારી વાતોમાં મળે છે,
મને જો વાંચે તો મારા મુખ પર પણ તું મળે છે.

ઉદાસ હોઉં તો મારી ચુપીમાં તું મળે છે,
ક્યારેક ક્યારેક મારા ગુસ્સામાં પણ તું મળે છે.

ચાલુ તો મારા પડછાયામાં તું મળે છે,
અને બેસી જાઉં તો મારા વિચારોમાં પણ તું મળે છે.

કેમ તું હંમેશાં મારા શબ્દોમાં મળે છે?
આમ જ તું મને અને દુનિયાને મારી કવિતામાં જ મળે છે.

The Audio Version of ‘તું મને આમ જ મળે છે’

 

Share this:

4 thoughts on “તું મને આમ જ મળે છે”

Leave a reply