થાય તો સારું 

દિવસ ટૂંકો ને રાત લાંબી થાય તો સારું
ઘણી થાકી જાઉં છુ હવે ઊંઘ આવી જાય તો સારું
મનમાં ચાલતા તોફાનો ઓછા થાય તો સારું
પ્રશ્નોથી વેરવિખેર માળા હવે ગૂંથાઈ જાય તો સારું
ભૂલી જવાઈ છે વાતો થોડું યાદ રહી જાય તો સારું
ખૂબ ભાગે છે મગજ હવે શાંત થાય તો સારું
ઘણી હોંશ અને ઇચ્છાઓ છે પૂરી થાય તો સારું

મહેનત તો ખૂબ કરું છું બસ પરીક્ષામાં પાસ થાઉં તો સારું.

The Audio Version of ‘થાય તો સારું’

Share this:

20 thoughts on “થાય તો સારું ”

Leave a reply