નાજુક હૃદય

યાદ તો મારી આવી જ જશે,
ક્યારેક આંખ તારી પણ ભીની કરાવી જ જશે.
બાળકોના કાલાવાલા અને તોફાનો,
ક્યારેક એ યાદો તને પણ રડાવી જ જશે.
હસ્યા , ફર્યા સાથે જમ્યા ,
એ તોફાનો તને પણ હલાવી જ જશે.
મિત્રોની જુદાઈ બસ થઈ હવે,
આ નાજુક હૃદય રડીને હવે થાકી જશે.
મારો પ્રેમ કે તારો તિરસ્કાર ,
મારી યાદ તને અપાવી જ જશે.
બોલા-અબોલા થયા, ક્યારેક નજીક તો ક્યારેક દૂર થયા,
છતાં લાગણી મારી તને યાદ આવી જ જશે.
જીવનમાં અવર જ્વર થતી જ રહેશે,
એનાથી શું તું ભૂલી જશે મને ?
લાગણીઓની મારા-મારી છે આજે,
સાચું કહું તું સતાવે છે મને.
આ શું પ્રથા છે નસીબની,
બસ એક પછી એક મૂકીને જાય છે મને.
ઉતાર-ચડાવ બધા જ સંબંધોના મૂળ છે,
છતાં તારી યાદ હલાવી જશે મને.

Share this:

14 thoughts on “નાજુક હૃદય”

  1. This was so beautifully written,its amazing the poem shows a pure effect love .Mitenbhai is really lucky to have you . Great work my beautiful poetess !!!❤️

Leave a reply