માસૂમ લાગણી

આગલા જન્મના સંબંધો,
આ ધરતી પર મળી જાય.

નામથી શું લેવા દેવા,
જે મળવાનાં હોય એ ક્યાંય પણ મળી જાય.

હરતા ફરતા જે હંમેશા સાથે,
એકબીજા ને સુખ દુ:ખની વાતો કરી જાય.

કેવી ગજબની છે આ માસૂમ લાગણી,
જે અમ જેવાને ગમી જાય.

પરિવારની કોઈ વ્યકિત,
નસીબ હોય તો જ મિત્ર બની જાય.

સંબંઘો આવા નિઃસ્વાર્થ ભાવનાં,
જીવનમાં કંઇ થોડા આમ જ મળી જાય?

The Audio Version of ‘માસૂમ લાગણી’

Share this:

12 thoughts on “માસૂમ લાગણી”

Leave a reply