મારી કવિતા

વિચારોને શાંત કરવા બસ એક સહારો છે તારો 
તારી સાથે અતૂટ સંબંધ છે મારો.

અકળામણ થાય તો સાથ છે માત્ર તારો,
અંતરને શાંત કરવાનો રસ્તો છે તું મારો.

આંખો ભીની થાય ત્યાં આપે છે રૂમાલ તારો,
સાદા શબ્દોમાં કહું સાચો મિત્ર છે તું મારો.

ડૂબતી હોઉં જ્યાં હાથ આપે છે તારો,
કોણ જાણે બની જાય છે ત્યાં જ કિનારો તુ મારો.

કવિતાનાં શબ્દો રૂપે આપે છે સાથ તારો,
આપીને સમય બસ આમ જ તું બની જાય છે મારો.

મારી કવિતા – Audio Version
Share this:

26 thoughts on “મારી કવિતા”

  1. Your poems are impactful, not just to you but to the rest of us listening/reading them too. Thank you for guiding us through life with your beautiful words. Waiting for many more kavitas.

Leave a reply