ખુશ રહો

નાનકડી આ જિંદગી છે..
બધી વાતમાં ખુશ રહો.

કોઈ નારાજ થઈ જાય તમારાથી…
દિલથી માફી માંગીને ખુશ રહો.

આપણું જ કોઈ જો દૂર જતુ રહે…
એની યાદોમાં ખુશ રહો.

મિત્રજો બીજા દેશમાં હોય,
એની સાથે વાતો કરીને ખુશ રહો.

વાદવિવાદ થઈ જાય પોતાના જ સાથે….
થોડુ જતું કરીને ખુશ રહો.

કાલ કોણે જોઈ છે…
બધુ જ ભૂલી આજમાં ખુશ રહો.

The Audio Version of ‘ખુશ રહો’

 

Share this:

10 thoughts on “ખુશ રહો”

Leave a reply