એક આશીર્વાદ

અંધારામાં અટવાયા હોઈએ,
દીવો બનીને રસ્તો બતાવી જાય.

ઉદાસી થી ઘેરાયેલા હોઈએ,
અચાનક આવીને મુખ પર હાસ્ય બની જાય.

મંઝિલથી ભટકેલા હોઈએ,
ખુદ પોતે જ માર્ગ બની જાય.

દુઃખોથી ભરેલું જો દિલ હોય,
જાણે એ પ્રેમની દવા બની જાય.

તકલીફો કોઈની પણ જોઈને,
મદદ કરવા હંમેશા તૈયાર થઈ જાય.

ઘણી વ્યક્તિ કંઈ આવી જ હોય,
જે જીવનમાં એક આશીર્વાદ બનીને આવી જાય.

એક આશીર્વાદ – Audio Version
Share this:

31 thoughts on “એક આશીર્વાદ”

  1. Your poem is like finding a chocolate bar in your bag when you least expect it. Thanks for sharing and keep those poetic surprises coming! 🎉😄

  2. Khub Saaras, poem is so superb , ya indeed there r some people in the world who are like blessings in our life , truly agree 🤩✨✨✨✨✨!!

Leave a reply