અહંકાર

બંને રિસાસુ તો મનાવશે કોણ?
આમ છુટા પડી જશુ તો મળાવશે કોણ?
બંને ચૂપ થઈ જશે તો બોલશે કોણ?
યાદોમાં ખોવાઈ જઈશું તો શોધશે કોણ?
વાતોને આમ પકડીને રાખશું તો સંબંધ નિભાવશે કોણ?
તાળી હંમેશા બે હાથે વાગે એવું હવે સમજાવશે કોણ?
હું પણ નથી રાજીને તું પણ નથી રાજી તો ડગલું આગળ વધારશે કોણ?
બંને અહંકારમાં અટવાયા તો હવે લાગણી બતાવશે કોણ?

અહંકાર – Audio Version
Share this:

26 thoughts on “અહંકાર”

  1. There’s a Danish proverb: ‘Arrogance is a kingdom without a crown.’

    This poem effectively conveys the above message! 👌🏼 ♥️

  2. The first step in overcoming ego in relationships is self-reflection .and with this poem you did right justice to the topic . Well done ,keep it up.

  3. Very well said! I think every human with self-worth has an ego. But we should remember not to take ourselves or life too seriously.

Leave a reply