શું કરું?

લખવું ઘણું છે,
પણ શહી પૂરી થઈ જાય તો શું કરું?

મનની વાતો ઘણી કરવી છે
પણ તું ના સાંભળે તો શું કરું?

આમ તો એકલી રહી શકું છું,
 પણ તારી યાદ આવી જાય તો શું કરું?

સાચું હંમેશા કડવું હોય છે,
પણ તને ખોટું લાગી જાય તો શું કરું?

તારા વગર ગમતું નથી,
પણ તું ના માને તો શું કરું?

આમ તો ખુલ્લી પુસ્તક જેવી છું
પણ જો તું મને ના સમજે તો શું કરું?

શું કરું? – Audio Version
Share this:

30 thoughts on “શું કરું?”

  1. My husband always listen to your poem and now he becomes more caring . Thank you Nikkiji ❤️🙏🏻

  2. Sometimes there are no answers. Sometimes you cannot control it. Life can be mysterious. 

    Nice poem! 

Leave a reply