સાથી

પકડીને ચાલ આ હાથ છૂટી જાયના,
સંભાળીને રાખ આ દિલ તૂટી જાયના.

સંતાકૂકડી રમતા જોજે આંખ ખૂલી જાયના,
રહીલે સાથે હવે કે આ સમય ખૂટી જાયના.

ફૂલો ચૂંટતા જોજે કાંટા વાગી જાયના,
લીધેલી આપણી કસમો જોજે તૂટી જાયના.

કરીલે પ્રેમ હવે આ સમય ચૂકી જાયના,
સંભારણા કરતા આ આંખો સૂકી જાયના.

ખાનગી આ વાતો બાર આવી જાયના,
રંગેરંગાણી તારા જોજે નજર લૂંટી જાયના.

થામીલે દિલથી સાથી સાથ છૂટી જાયના,
તારીને મારી કહાની ક્યારેય જૂની થાયના.

પકડીને ચાલ આ હાથ છૂટી જાયના,
સંભાળીને રાખ આ દિલ તૂટી જાયના.

The Audio Version of ‘સાથી’

Share this:

24 thoughts on “સાથી”

  1. Omgggggg💜💜💜💜💜this poem is sooooo sweet n Beautiful and i loved it!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wowwwww wow its just so awesome!!!! You have a super talent my beautiful poet lots of hugs to you Nikkiben 💜💜💜💜💜!!!

  2. Your poetry reminds us Amitabh song “ O sathi re tere bina kya Jina “ No life without better half well done 👋🏿

Leave a reply