એને પ્રેમ કહેવાય

મારા સપના તારી સાથે સાચા પડતા જાય
એને પ્રેમ કહેવાય!

કંઈપણ ના બોલું ને તરત તને સમજાય
એને પ્રેમ કહેવાય!

મારી આંખોમાં આંસુ વહે ને તું દુઃખી થાય
એને પ્રેમ કહેવાય!

મને હસ્તી જોઈને તું હસતો હોય
એને પ્રેમ કહેવાય!

મારી સાથે જેટલો પણ સમય વિતાવે ને ઓછો પડે
એને પ્રેમ કહેવાય!

દુનિયાનાં કોઈ પણ ખૂણામાં હોઉં ને મનમાં તું જ હોય
એને પ્રેમ કહેવાય!

મહેફિલોમાં કે એકાંતમાં નજર તને શોધે
એને પ્રેમ કહેવાય!

હંમેશા આપતો જ રહે અને સામે કોઈ અપેક્ષા ના હોય
બસ એને જ પ્રેમ કહેવાય!

એને પ્રેમ કહેવાય – Audio Version
Share this:

36 thoughts on “એને પ્રેમ કહેવાય”

  1. Full of true love 💕truly meant for your boths love life 👩‍❤️‍👨💫liked it a lot this poem !! Outstanding 🌹well expressed true meaning of love 🌹!!!

Leave a reply