સ્વ પ્રેમ

સાથે રહેશો તો ચોક્કસ ભળી જઈશ,
અર્થ એ નથી કે હંમેશા ઓગળી જઈશ.

પ્રેમથી બધું કામ કરી લઈશ,
ખોટું કયારે પણ સહન ના કરીશ.

ઝઘડીશ તો મનાવી પણ લઈશ,
ને રસ્તે મળશે તો ભેંટી લઈશ.

મિત્ર એવી છું કે જાન પણ આપી દઈશ,
વતાવસો મને તો એ રસ્તો છોડી દઈશ.

દરેક પળોને ઝૂમીને માણીશ,
બાંધેલા સંબંધ ને દિલથી નિભાવીશ.

ખોટું હું ક્યારેય ના કહીશ,
ચાહું છું હું મને અને ચાહતી રહીશ.

The Audio Version of ‘સ્વ પ્રેમ’

 

Share this:

24 thoughts on “સ્વ પ્રેમ”

Leave a reply