પળ બે પળની જિંદગી

ઘણું બોલ્યા ઘણું ઝઘડ્યા,
ચલને થોડું હસી લઈએ.
આપણી આ જીદને છોડી,
ચલને થોડું મળી લઈએ.

સૌથી વધુ લાગણી જ તારી સાથે,
ચલને એકબીજાને કહી દઈએ.
નથી માનતું આ મન મારું,
ચલને થોડું રડી લઈએ.

શા માટે છે આ તકરાર,
ચલને થોડી વાતો કરી લઈએ.
પળ બે પળની આ જિંદગીને,
સાથે મળીને જીવી લઈએ.

ચલને બધું જૂનું ભૂલી,
એક નવી શરૂઆત કરી લઈએ.

The Audio Version of ‘પળ બે પળની જિંદગી’

 

Share this:

13 thoughts on “પળ બે પળની જિંદગી”

  1. *દિલથી રમી લેજે…..*
    *જીંદગી એક ખૂબસૂરત જુગાર છે…*
    *જીત્યાં તો શું લઇ જવાના ને,*
    *હાર્યા તો શું લઇને આવ્યાં હતાં?*

Leave a reply