ખુદને જરા ખંખેરી લેજે

મનનું મનમાં રાખતી નહીં,
જરૂર પડે ત્યાં બોલી લેજે.

ગૂંચવાળો થવાની રાહ ના જોતી,
ગાંઠો બસ ખોલી દેજે.

મુખ જોવા મળે ઉદાસ તો,
 સ્મિત તારું આપી દેજે.

ભીની આંખોને જોતા ની સાથે જ,
આંસુએના લુછી લેજે.

માન અને અભિમાનની બાજીમાં,
સ્વાભિમાનને સાચવી લેજે.

અંત ઘણા આવશે જીવનમાં,
દરેક ક્ષણને ખુલ્લા દિલથી જીવી લેજે.

કર્મોનો આ વળગાડ છે એવો,
ક્યારેક જરા ખુદને ખંખેરી લેજે.

ખુદને જરા ખંખેરી લેજે – Audio Version
Share this:

31 thoughts on “ખુદને જરા ખંખેરી લેજે”

  1. Vulnerability is a gift best shared with those who hold the key 🗝️ to your heart, not with the world at large. ❤️

Leave a reply